ตัวบ่งชี้การหล่อลื่นจาระบีน้ำมันสำหรับอุปกรณ์หล่อลื่น

ตัวบ่งชี้การหล่อลื่นน้ำมันจาระบีใช้สำหรับตรวจสอบอัตราการไหลหรือแรงดันในอุปกรณ์ / ระบบหล่อลื่น มีตัวบ่งชี้หลายชุดเพื่อติดตั้งระบบหล่อลื่นตามความต้องการที่แตกต่างกันเช่นการควบคุมหรือตรวจสอบอุปกรณ์ที่ติดตั้งในสายท่อของระบบหล่อลื่น