น้ำมันหล่อลื่น, ตัวบ่งชี้จาระบี
น้ำมัน, -grease กรอง
Oil Coolers - อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน